Tag: burial. Adhisthana

Sangharakshita Memorial Space
Sangharakshita Memorial Space

Funeral of Urgyen Sangharakshita by Guilhem Monin

By Centre Team on Thu, 13 Dec, 2018 - 17:40

Funeral of Urgyen Sangharakshita by Guilhem Monin

By Centre Team on Thu, 13 Dec, 2018 - 17:40

Urgyen Sangharakshita. 26 Aug 1925 - 30 Oct 2018.

Funeral and burial at his home, Adhisthana, on November 10th 2018. 

A short tribute put together by Guilhem Monin.