The Buddhist Centre:
buddhism for today
Saddhamma Pradeep Retreat Center
Saddhamma Pradeep Retreat Center

Art Retreat - Oct 19

By Saddhammapradip on Mon, 14 Oct, 2019 - 07:27

Art Retreat - Oct 19

By Saddhammapradip on Mon, 14 Oct, 2019 - 07:27

Art retreat led Dh Guhyacitta from 11th to 13th Oct 19. In this retreat try explore Art as Views, Experience And Consciousness. We also got chance to hear Golap poetry, which was uplifting experience. हलत्या प्रतिमेचा हलताच अर्थ होईल असे होत नाही…. यथार्थाताचा अर्थ शोधतांना, अर्थाचे कवच गळून पडले… परिधानतेचा परिप्रेक्ष शेषाकडून नामशेषाकडे वळून नम्र झाला…. डोळ्यांच्या आकारापेक्षा दृश्याचा व्यास...